Cele i misja

Nasz cel

Celem Fundacji Tygrysie Lilie jest działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju. Zauważamy, że dzisiejszy świat, w wyniku działalności człowieka, tak przemysłowej jak i kulturowej, religijnej czy ekonomicznej, został wytrącony z równowagi. Jeśli chcemy, aby ludzkość mogła w przyszłości prosperować na Ziemi, musimy tę równowagę przywrócić. Jest to jedyny sposób na zapewnienie godnego funkcjonowania wszystkim grupom społecznym w zdrowym i zasobnym środowisku naturalnym, które jest warunkiem istnienia gatunku ludzkiego.

Landscape
Landscape

Zrównoważony rozwój

Idea zrównoważonego rozwoju została po raz pierwszy zdefiniowana w 1987 roku w raporcie „Nasza wspólna przyszłość” opracowanym przez Światową Komisję ds. Środowiska i Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ). Ówczesna definicja brzmiała: „zrównoważony rozwój to taki rozwój, w którym potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokojone bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie”.

Początkowo pojęcie to odnosiło się do wpływu człowieka na środowisko naturalne i potrzeby jego ochrony. Idea ta ewoluowała wraz z rozwojem naszej wiedzy na temat świata i nieskończonych zależności między różnymi grupami społecznymi, środowiskiem, polityką, gospodarką i in. Niemal 35 lat od zdefiniowania tego pojęcia zrównoważony rozwój przyjął formę swoistej solidarności pomiędzy grupami społecznymi, pokoleniami oraz ludźmi a środowiskiem. Zrównoważony rozwój wymaga od nas opracowywania rozwiązań funkcjonowania, które pozwalają na aktywne włączanie w procesy rozwojowe wszystkich społeczności, dając im jednocześnie możliwość czerpania korzyści ze wzrostu gospodarczego i nie niszcząc środowiska naturalnego.

Prawo podstawowe

W Polsce zasada zrównoważonego rozwoju jest prawem podstawowym każdego obywatela wynikającym z art. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. zgodnie, z którym „Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju”.
Woman practice yoga in an amazing landscape.
The Old Mission Dam on the San Diego River.

Misja

W wyniku pełniejszego zrozumienia istoty problemu ONZ w 2015 roku przyjęła Rezolucję Zgromadzenia Ogólnego A/RES/70/1: Agenda na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030, która, określa 17 celów zrównoważonego rozwoju oraz 169 powiązanych z nimi zadań.

Misją naszej Fundacji jest edukacja o potrzebie zachowania zrównoważonego rozwoju w życiu codziennym oraz praktyczne wdrażanie rozwiązań zgodnych z tą ideą. W szczególności skupiamy się na włączaniu w procesy zrównoważonego rozwoju i zapewnieniu możliwości korzystania ze wzrostu gospodarczego kobietom, mniejszościom religijnym, narodowym i seksualnym, osobom z niepełnosprawnościami i innym grupom narażonym na wykluczenie.

Działamy na rzecz ochrony środowiska naturalnego, budowania świadomości ekologicznej, środowiskowej i morskiej w społeczeństwie, propagowanie idei ochrony przyrody poprzez edukację społeczeństwa;

Wspieramy naukę, badania naukowe, naukowców oraz upowszechnianie podejmowania decyzji i planowania rozwoju w oparciu o dane i badania naukowe;

Upowszechniamy ideę odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw, grup społecznych, organizacji i in.

Realizacja naszych celów

Nasze cele realizujemy organizując warsztaty edukacyjne, imprezy, happeningi, festiwale, kampanie, konferencje, seminaria, szkolenia i wykłady i inne wydarzenia.

Prowadząc działalność informacyjno-wydawniczą związaną z celami Fundacji.

Rozwijając kontakty z krajowymi oraz zagranicznymi organizacjami o celach zbieżnych z naszymi celami.

Fundując stypendia oraz inne formy wsparcia finansowego lub rzeczowego dla osób fizycznych, organizacji o celach zbieżnych z naszymi celami.

Wspierając rzeczowo oraz finansowo szczególnie potrzebujące osoby i grupy społeczne.

Propagując i organizując wymiany międzykulturowe, w szczególności poprzez organizację wyjazdów, warsztatów, prelekcji;

STATUT

Zobacz nasz statut aby poznać dokładniej nasze cele i sposób ich realizacji.

Dowiedz się więcej o Rezolucji ONZ i 17 celach zrównoważonego rozwoju: http://www.un.org.pl/

Zobacz treść Konstytucji RP